Ull Hohn

Partnerschaften – Unterbrochene Karrieren

Ull Hohn Partnerschaften Unterbrochene Karrieren

introd. by Kassandra Nakas, Catalogue, Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin 2001/02, 120 p.

ISBN 978-3-92679-672-1

Back